.

Jaarplan 2023 Podiumkunst.net

In december 2020 is het Activiteitenplan Podiumkunst.net goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hiermee is het netwerk Podiumkunst.net opgenomen in de culturele Basisinfrastructuur (BIS). In juni 2021 hebben de initiatiefnemers¹ een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het Activiteitenplan Podiumkunst.net 2021-2024 beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die in de BIS-periode opgepakt worden. Elk jaar levert Podiumkunst.net een jaarplan op, waar in meer in detail wordt ingegaan op de activiteiten die het komende jaar worden uitgevoerd. Dit plan geeft dan ook een concrete invulling weer van de uit te voeren activiteiten in 2022 en verduidelijkt aan de subsidiegever, het ministerie van OCW, de verwachting voor dit jaar ten aanzien van het op te bouwen netwerk vanuit Podiumkunst.net. Tevens wordt er elk jaar een verantwoording van het voorgaande jaarplan gegeven.

In het Activiteitenplan van Podiumkunst.net worden de vier hoofdactiviteiten van Podiumkunst.net beschreven. Deze vormen de kapstok voor de indeling van dit jaarplan:

  1. Netwerk ondersteunen en laten groeien
  2. Ontwikkelen gemeenschappelijke diensten
  3. Deskundigheidsbevordering
  4. Creatief hergebruik stimuleren

In het activiteitenplan is het einddoel van Podiumkunst.net als volgt geformuleerd: 

“In 2025 is Podiumkunst.net uitgegroeid tot het netwerk waarin de podiumkunstensector is verenigd om collecties digitaal beschikbaar te stellen. Podiumkunst.net ontsluit de digitale collecties van de podiumkunsten voor een duurzaam gebruik van ons immaterieel en materieel erfgoed. Zowel grote, middelgrote als kleinere cultuurproducerende podiumkunstinstellingen en archieven zijn aangesloten op een gezamenlijk ontwikkelde infrastructuur.” Bij het vormgeven van voorliggend jaarplan is rekening gehouden met de in het activiteitenplan beschreven mijlpalen van het project.

Netwerk ondersteunen en laten groeien

Podiumkunst.net blijft zich nadrukkelijk presenteren op evenementen en organiseert er zelf ook enkele. Hierbij ligt de focus in 2023 met name op de podiumkunstinstellingen en producerende gezelschappen. Er wordt niet alleen informatie gedeeld, maar ook opgehaald bij de doelgroepen. Het doel is de bewustwording van het belang van digitalisering van podiumkunst-erfgoed bij instellingen en gezelschappen te vergroten. Hiervoor worden ook de communicatiekanalen van Podiumkunst.net gebruikt, middels het delen van berichten en artikelen gericht op dit belang.

Ontwikkelen gemeenschappelijke diensten

De verbinding tussen digitale collecties en archieven krijgt gestalte door de digitale infrastructuur die in het voorjaar van 2023 daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Daarbij wordt – waar mogelijk – gebruik gemaakt van al bestaande standaarden en voorzieningen binnen NDE. Uiteindelijk ontstaat er zo een rijke historie die als naslag kan dienen, maar ook als inspiratie voor nieuwe creatieve uitingen.

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering zet zich in op het bredere domein van archiveren en documenteren, ter voorbereiding op het digitaliseren en digitaal ontsluiten van de archieven. Door gezelschappen en makers op weg te helpen met het aanmaken van een digitaal archief en dit te onderhouden, werken we toe naar het beschikbaar stellen van de schatkamers van de podiumkunsten. Het Archieftraject is in het najaar van 2022 voor het eerst van start gegaan met vier podiumkunstinstellingen. In 2023 zullen er nog twee trajecten gestart worden. Daarnaast wordt het traject van begin tot digitaal online verbonden presenteren van archiefmateriaal in kaart gebracht in samenwerking met twee gezelschappen (CONNECT2PKNET), met daarin aandacht voor welke ondersteuning en kennisproducten er nodig zijn voor een gezelschap om dit traject te zelfstandig te kunnen doorlopen. Het doel is om de kennis over digitalisering te vergroten bij instellingen en gezelschappen. Zo worden zij kundig ten aanzien van het digitaliseren van hun eigen collecties en voelen zich verantwoordelijk om digitaliseringsbeleid te maken, onder andere gericht op duurzame toegankelijkheid.

Creatief hergebruik stimuleren

Via al lopende en nieuwe pilotprojecten wordt de ontwikkeling van deze digitale podiumkunsten infrastructuur steeds meer zichtbaar gemaakt. Het doel is de archieven van de podiumkunsten met elkaar te verbinden over alle collecties en archieven heen. Uiteindelijk ontstaat er zo een rijke historie die als naslag kan dienen, maar ook als inspiratie voor nieuwe creatieve uitingen. De resultaten uit de pilotprojecten dienen deels als best practices voor creatief hergebruik.

De resultaten uit de pilotprojecten dienen deels als best practices voor creatief hergebruik. Om deze ambities stapsgewijs waar te maken wordt het hoofddoel in 2023 om niet alleen meer gezelschappen en producerende instellingen te betrekken bij Podiumkunst.net – hetzij via pilotprojecten, evenementen of deskundigheidsbevordering – maar dit ook meer zichtbaar te maken naar het podiumkunstenveld en onze (netwerk)partners.

De hoofdactiviteiten van Podiumkunst.net laten zich lezen als in elkaar grijpende puzzelstukjes: Podiumkunst.net verbindt alle puzzelstukjes tegelijk, waarbij het uitbouwen van het netwerk en hen bewust maken van noodzaak en nut van digitalisering de basis vormt van al onze activiteiten. Er wordt aan steeds meer aansprekende pilotprojecten gewerkt ter stimulering van creatief hergebruik om de ambities te onderstrepen.

Evenementen & communicatie

De evenementen die Podiumkunst.net organiseert, of waar ze onderdeel van uitmaakt, lopen uiteen van netwerkevenementen tot concerten rondom een pilotproject. Soms vallen de evenementen onder verschillende pijlers. De focus voor communicatie ligt in 2023 op een verdere groei van naamsbekendheid, bewustwording van de voordelen van het verbinden van digitale collecties, de verdere netwerkvorming en het delen van kennis. Hierbij wordt meer direct het contact gezocht met eindgebruikers van de gedigitaliseerde collecties.

Meer weten?

Wil je meer weten over de plannen van Podiumkunst.net voor 2022? Of heb je ideeën over de realisatie van de activiteiten? Download dan hieronder het volledige jaarplan of neem contact op via communicatie@podiumkunst.net.