.

← Over Ons

Jaarplan 2022

In december 2020 is het Activiteitenplan voor Podiumkunst.net goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en daarmee is het netwerk Podiumkunst.net opgenomen in de culturele Basisinfrastructuur (BIS). In juni 2021 hebben de zeven consortiumpartners de samenwerkingsovereenkomst getekend. Sindsdien is Podiumkunst.net ijverig aan de slag en heeft zij nu voor 2022 het Jaarplan gereed. 

Aangezien er een nauwe relatie ligt met de activiteiten binnen en tussen de verschillende cultureel erfgoed sectoren en met de samenwerkende netwerken van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD), zijn de plannen en de activiteiten met hen afgestemd. Daarnaast worden ook verbindingen gelegd met DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. Op deze manier wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (NSDE). 

Het Jaarplan 2022 van Podiumkunst.net steunt op vier hoofdactiviteiten: 1) Netwerk ondersteunen en laten groeien, 2) Ontwikkelen gemeenschappelijke diensten, 3) Deskundigheidsbevordering en 4) Creatief hergebruik stimuleren. Daarnaast komen ook de evenementen en communicatieactiviteiten voor 2022 aan bod. 

Het einddoel van Podiumkunst.net luidt als volgt: “In 2025 is Podiumkunst.net uitgegroeid tot het netwerk waarin de podiumkunstensector is verenigd om collecties digitaal beschikbaar te stellen. Podiumkunst.net ontsluit de digitale collecties van de podiumkunsten voor een duurzaam gebruik van ons immaterieel en materieel erfgoed. Zowel grote, middelgrote als kleinere cultuurproducerende podiumkunstinstellingen en archieven zijn aangesloten op een gezamenlijk ontwikkelde infrastructuur.”

Activiteitenplan 2021 - 2024

Dit plan beschrijft de uitwerking van Podiumkunst.net, de netwerkfunctie voor sectorcollecties in de podiumkunsten waarvoor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ruimte heeft gecreëerd in de Basisinfrastructuur. Initiatiefnemers zijn de op het voorblad genoemde instellingen. De netwerkfunctie vervult een grote behoefte die in de podiumkunstensector leeft en die de minister en de Tweede Kamer delen, namelijk om de collecties duurzaam toegankelijk te maken en te houden voor professionals, onderzoekers, onderwijs en indirect het brede publiek. Door de schatkamers van de podiumkunsten te verbinden en open te stellen blijven de beelden, verhalen en klanken uit het verleden beschikbaar, ook ter inspiratie voor alles wat nog gecreëerd en gepresenteerd gaat worden door Nederlandse podiumkunstenaars. De huidige coronacrisis geeft extra urgentie aan deze taak. Toen musici, toneelspelers, dansers en andere podiumkunstenaars in maart dit jaar plotseling niet meer ‘op’ konden, gingen gezelschappen, orkesten, ensembles en festivals verwoed op zoek naar alternatieve manieren om zichtbaar te blijven en hun publiek te bedienen. Een goed geordend digitaal archief waar foto’s, opnames en registraties eenvoudig vindbaar zijn, is daarvoor een eerste vereiste. Ook was er plotseling een grote behoefte aan kennis over digitale openbaarmaking. Welk materiaal is geschikt? Hoe maak je het vindbaar en geef je het context? En hoe zit het met rechten? Bij het beantwoorden van dergelijke vragen wil Podiumkunst.net een rol spelen.