.

← Over Ons

Jaarplan 2023

In december 2020 is het Activiteitenplan Podiumkunst.net goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Hiermee is het netwerk Podiumkunst.net opgenomen in de culturele Basisinfrastructuur (BIS). In juni 2021 hebben de initiatiefnemers¹ een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Het Activiteitenplan Podiumkunst.net 2021-2024 beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die in de BIS-periode opgepakt worden. Elk jaar levert Podiumkunst.net een jaarplan op, waar in meer in detail wordt ingegaan op de activiteiten die het komende jaar worden uitgevoerd. Dit plan geeft dan ook een concrete invulling weer van de uit te voeren activiteiten in 2022 en verduidelijkt aan de subsidiegever, het ministerie van OCW, de verwachting voor dit jaar ten aanzien van het op te bouwen netwerk vanuit Podiumkunst.net. Tevens wordt er elk jaar een verantwoording van het voorgaande jaarplan gegeven.

In het Activiteitenplan van Podiumkunst.net worden de vier hoofdactiviteiten van Podiumkunst.net beschreven. Deze vormen de kapstok voor de indeling van dit jaarplan:

  1. Netwerk ondersteunen en laten groeien
  2. Ontwikkelen gemeenschappelijke diensten
  3. Deskundigheidsbevordering
  4. Creatief hergebruik stimuleren

In het activiteitenplan is het einddoel van Podiumkunst.net als volgt geformuleerd: 

“In 2025 is Podiumkunst.net uitgegroeid tot het netwerk waarin de podiumkunstensector is verenigd om collecties digitaal beschikbaar te stellen. Podiumkunst.net ontsluit de digitale collecties van de podiumkunsten voor een duurzaam gebruik van ons immaterieel en materieel erfgoed. Zowel grote, middelgrote als kleinere cultuurproducerende podiumkunstinstellingen en archieven zijn aangesloten op een gezamenlijk ontwikkelde infrastructuur.” Bij het vormgeven van voorliggend jaarplan is rekening gehouden met de in het activiteitenplan beschreven mijlpalen van het project.

Activiteitenplan 2021 - 2024

Dit plan beschrijft de uitwerking van Podiumkunst.net, de netwerkfunctie voor sectorcollecties in de podiumkunsten waarvoor de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ruimte heeft gecreëerd in de Basisinfrastructuur. Initiatiefnemers zijn de op het voorblad genoemde instellingen. De netwerkfunctie vervult een grote behoefte die in de podiumkunstensector leeft en die de minister en de Tweede Kamer delen, namelijk om de collecties duurzaam toegankelijk te maken en te houden voor professionals, onderzoekers, onderwijs en indirect het brede publiek. Door de schatkamers van de podiumkunsten te verbinden en open te stellen blijven de beelden, verhalen en klanken uit het verleden beschikbaar, ook ter inspiratie voor alles wat nog gecreëerd en gepresenteerd gaat worden door Nederlandse podiumkunstenaars. De huidige coronacrisis geeft extra urgentie aan deze taak. Toen musici, toneelspelers, dansers en andere podiumkunstenaars in maart dit jaar plotseling niet meer ‘op’ konden, gingen gezelschappen, orkesten, ensembles en festivals verwoed op zoek naar alternatieve manieren om zichtbaar te blijven en hun publiek te bedienen. Een goed geordend digitaal archief waar foto’s, opnames en registraties eenvoudig vindbaar zijn, is daarvoor een eerste vereiste. Ook was er plotseling een grote behoefte aan kennis over digitale openbaarmaking. Welk materiaal is geschikt? Hoe maak je het vindbaar en geef je het context? En hoe zit het met rechten? Bij het beantwoorden van dergelijke vragen wil Podiumkunst.net een rol spelen.