.

Jaarplan 2022 Podiumkunst.net

In december 2020 is het Activiteitenplan voor Podiumkunst.net goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en daarmee is het netwerk Podiumkunst.net opgenomen in de culturele Basisinfrastructuur (BIS). In juni 2021 hebben de zeven consortiumpartners de samenwerkingsovereenkomst getekend. Sindsdien is Podiumkunst.net ijverig aan de slag en heeft zij nu voor 2022 het Jaarplan gereed.

jaarplan 2022

Aangezien er een nauwe relatie ligt met de activiteiten binnen en tussen de verschillende cultureel erfgoed sectoren en met de samenwerkende netwerken van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) en het Netwerk Archieven Design en Digitale Cultuur (NADD), zijn de plannen en de activiteiten met hen afgestemd. Daarnaast worden ook verbindingen gelegd met DEN Kennisinstituut cultuur & digitale transformatie. Op deze manier wordt gezamenlijk invulling gegeven aan de uitvoering van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed (NSDE). 

Het Jaarplan 2022 van Podiumkunst.net steunt op vier hoofdactiviteiten: 1) Netwerk ondersteunen en laten groeien, 2) Ontwikkelen gemeenschappelijke diensten, 3) Deskundigheidsbevordering en 4) Creatief hergebruik stimuleren. Daarnaast komen ook de evenementen en communicatieactiviteiten voor 2022 aan bod. 

Het einddoel van Podiumkunst.net luidt als volgt: “In 2025 is Podiumkunst.net uitgegroeid tot het netwerk waarin de podiumkunstensector is verenigd om collecties digitaal beschikbaar te stellen. Podiumkunst.net ontsluit de digitale collecties van de podiumkunsten voor een duurzaam gebruik van ons immaterieel en materieel erfgoed. Zowel grote, middelgrote als kleinere cultuurproducerende podiumkunstinstellingen en archieven zijn aangesloten op een gezamenlijk ontwikkelde infrastructuur.”

kwadrant activiteiten Podiumkunst.net

Netwerk ondersteunen en laten groeien

De focus in 2022 ligt met name op het meer betrekken van de producerende gezelschappen en instellingen bij de activiteiten van Podiumkunst.net. Een zo breed mogelijke spreiding over de verschillende disciplines staat centraal. Omdat het veld breed is, wordt er actief aan een veldverkenning gewerkt om de stand van zaken op dit moment in kaart te brengen. Dit wordt gemeten op basis van bestaande onderzoeken naar het aantal instellingen, gezelschappen, orkesten, enz. binnen de doelgroep podiumkunsten. Tevens wordt geïnventariseerd, ook met behulp van bestaande onderzoeken, wie er een collectie/archief heeft en in hoeverre deze wel of niet digitaal beschikbaar is. Daarnaast wordt er binnen Podiumkunst.net secuur afgestemd welke consortium- en netwerkpartners het voortouw nemen binnen de begeleiding van de digitalisering van de werkprocessen. 

Het afgelopen jaar is gebruikt om domeinraden voor muziek en theater te vormen, als klankbordgroep en kennisbron. In 2021 is een standaard ontwikkeld voor een metadateringsmodel door de metadateringswerkgroep. De informatie over dit model wordt in 2022 verder verspreid binnen het muziek- en theaterveld, om zo ook andere potentiële deelnemers warm te maken voor dit model. Met een aantal van hen wordt in een project onderzocht hoe de aansluiting gerealiseerd kan worden.

Ontwikkelen gemeenschappelijke diensten

Door in het podiumkunstenveld te inventariseren welke collecties er zijn, welke metadatering hier gebruikt wordt en welke termen er nodig zijn om het hele veld te omvatten, bouwt Podiumkunst.net aan een infrastructuur die verbanden kan leggen tussen collecties binnen theater, muziek, dans, opera en andere podiumkunstdisciplines. De beoogde infrastructuur sluit o.a. aan bij en haalt input uit:

  • DERA principes

  • Datasetregister van NDE (per 2022 belegd bij het Nationaal Archief)

  • Tools voor het genereren van Linked Open Data (LOD)

  • Termennetwerk van NDE

In het voorjaar van 2022 wordt het ontwerp van de infrastructuur middels een knowledge graph technisch verder uitgewerkt en getoetst aan de hand van verschillende instellingen en gezelschappen uit de podiumkunsten. Nadruk ligt op de verschillende bronnen waaruit deze knowledge graph is opgebouwd en hoe te beschikken over de data in die bronnen. Ook bevat het document een ontwerp voor de aggregatie van data. Vervolgens wordt er gewerkt naar een concrete implementatie, die door alle aan te sluiten organisaties gebruikt kan worden. Einddoel is om in de komende twee jaar toe te werken naar een digitaal platform: de zogenoemde ‘bruikbare’ laag van de data.

Deskundigheidsbevordering

In 2022 wordt een aantal educatieve trajecten aangeboden door of via Podiumkunst.net, ter deskundigheidsbevordering van makers, gezelschappen en instellingen. Om die groepen op weg te helpen en te motiveren verder te gaan met de digitalisering van hun collecties en archieven wordt er een aantal trajecten aangeboden binnen Podiumkunst.net. Aan deze trajecten kan los van elkaar of opeenvolgend deelgenomen worden.

Doorontwikkeling spoorboekje

In 2019/2020 heeft NDE een digitaal spoorboekje ontwikkeld. Het is een stapsgewijze vragenlijst om te bepalen hoe ver een organisatie is met de digitalisering van hun erfgoed. In 2022 wordt het spoorboekje in samenwerking met NDE, NADD en de originele makers geëvalueerd en doorontwikkeld. Met deze doorontwikkeling ontstaat er een versie die ook geschikt is voor podiumkunsten en voor design en architectuur.

Archiveren voor dummies

Er zullen op regelmatige basis kennissessies en webinars worden gehouden onder de noemer Archiveren voor dummies. Dit is een praktische reeks rondom steeds één specifiek onderwerp, o.a. een stap-voor-stap uitleg wat metadatering inhoudt en een sessie over auteursrechten.

Archiefdoorlichtingstraject – nieuwe stijl

In het najaar 2021 heeft een verkenning plaatsgevonden van de overname en doorontwikkeling van het Archiefdoorlichtingstraject van DEN in 2022 door Podiumkunst.net. Dit is gedaan in samenwerking met NADD. Hierbij wordt eventueel ook samengewerkt met CEMPER (de originele bedenkers en uitvoerders van dit concept). Deze nieuwe vorm wordt vanaf juni 2022 uitgerold.

CONNECT 2PKNET

Dit is een nieuw te ontwikkelen traject dat gedigitaliseerde archieven/collecties koppelt uit de podiumkunsten. Dit traject biedt handreikingen hoe te koppelen aan de ontworpen infrastructuur en hoe deze beschikbaar te stellen via social media, websites enz.

kwadrant activiteiten Podiumkunst.net

Creatief hergebruik stimuleren

Door middel van diverse activiteiten is er een stroom met potentiële deelnemers van het toekomstige digitale platform van Podiumkunst.net op gang gekomen. Middels een selectie zijn hier een aantal projecten uit gedestilleerd en worden er in 2022 nog een aantal toegevoegd. 

Projecten muziek

Projecten theater

Projecten muziek en theater

  • Louis Andriessen

  • Nederlandstalig Muzikaal Erfgoed (ism Taalunie)

  • Mjoeziekul! (expositie & activiteiten rondom Annie M.G. Schmidt)

Evenementen en communicatie

In 2022 gaat Podiumkunst.net aan meerdere evenementen bijdragen danwel organiseren die allen onderdeel zijn van één of meerdere van de hoofdactiviteiten. Ook vallen bepaalde evenementen onder de doelstellingen van specifieke projecten. De evenementen lopen uiteen van netwerkdagen, concerten, festivals en tournees tot kennissessies, webinars, cursussen en congressen. De focus voor communicatie ligt in 2022 op groei van de naamsbekendheid, bewustwording van de voordelen van het verbinden van digitale collecties, de verdere netwerkvorming en het delen van kennis.

Meer weten?

Wil je meer weten over de plannen van Podiumkunst.net voor 2022? Of heb je ideeën over de realisatie van de activiteiten? Download dan hieronder het volledige jaarplan of neem contact op via communicatie@podiumkunst.net.